Blog

OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

komunalna policija

OVLAŠĆENJA KOMUNALNE POLICIJE

Zakonom o komunalnoj policiji (“Sl. Glasnik RS”, br. 51/2009) određuju se, između ostalog, poslovi i ovlašćenja komunalne policije.

Poslovi komunalne policije izvedeni su iz nadležnosti gradova, i u njih spadaju

  • održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost (konkretno u pitanjima snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete i dr.);
  • vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada;
  • ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada;
  • zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad;
  • podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.

Komunalna policija pored gore navedenih poslova pruža asistenciju odnosno pomoć nadležnim organima grada, preduzećima, organizacijama, a na osnovu odluke skupštine grada, u sprovođenju njihovih izvršnih odluka; preduzima hitne mere zaštite životne sredine, ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda i učestvuje u spasilačkim funkcijama

Komunalni policajac prilikom obavljanja poslova komunalne policije ima sledeća ovlašćenja:

Upozorenje

Komunalni policajac upozoriće usmeno, pismeno ili putem sredstava javnog informisanja lice koje svojim ponašanjem, delovanjem ili propuštanjem određene radnje može da naruši zakonom i drugim propisima uređeni komunalni ili drugi red iz nadležnosti grada.

Usmeno naređenje:

Komunalni policajac usmenim naređenjem izdaje obavezna uputstva i zabrane i nalaže mere i radnje od kojih neposredno zavisi uspešno obavljanje poslova iz delokruga komunalne policije.

Kad komunalna policija preduzima hitne mere i vrši spasilačku funkciju komunalni policajci usmena naređenja izdaju samo dok te poslove ne preuzmu nadležni organi grada i ovlašćene organizacije, i to radi otklanjanja neposredne opasnosti za ljude i imovinu, kao i neodložne zaštite životne sredine i druge zaštite iz delokruga grada.

Provera identiteta:

Komunalni policajac izvršiće proveru identiteta lica čije ponašanje ili delovanje predstavlja kršenje propisa iz delokruga komunalne policije s tim što je dužan da upozna to lice sa razlozima provere njegovog identiteta pre same provere.

Provera identiteta vrši se uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji je identitet proveren.

Dovođenje:

Ako komunalni policajac ne može da utvrdi identitet lica proverom na gore opisan način, to lice će bez odlaganja dovesti nadležnom organu radi utvrđivanja identiteta.

Pregledanje lica i predmeta:

Prilikom obavljanja zakonom utvrđenih poslova komunalni policajac može izvršiti pregled lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne policije, vozila i predmeta koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Pregled lica i predmeta vrši se neposredno ili uz korišćenje tehničkog sredstva. Pre vršenja pregleda predmeta komunalni policajac pozvaće lice da omogući uvid u sadržaj predmeta, a ako lice to odbije sam će proveriti sadržaj predmeta. Prilikom prinudnog otvaranja predmeta komunalni policajac nastojaće da prouzrokuje što manju štetu, a ukoliko do štete dođe, obezbediće da se nastala oštećenja posle otvaranja predmeta fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Pregled lica mora vršiti lice istog pola.

Ako komunalni policajac pri pregledu nađe predmete za koje se osnovano može pretpostaviti da su predmet krivičnog dela ili prekršaja o tome će odmah obavestiti policiju i postupiti po dobijenim uputstvima.

Privremeno oduzimanje predmeta:

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Sredstva za vezivanje komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema zakonu.

Upotreba sredstava prinude:

Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako u obavljanju poslova na drugi način od sebe ili drugog ne može da odbije istovremeni protivpravni napad.

Sredstva za vezivanje komunalni policajac može, u skladu sa zakonom, da upotrebi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

Sredstvima za vezivanje smatraju se službene lisice, plastične zatege i druga za to namenjena sredstva prema zakonu.

Evidencije:

Komunalna policija dužna je da vodi evidencije podnetih prijava, peticija i predloga građana, podnetih pritužbi na rad komunalnih policajaca, upotrebljenih sredstava prinude i drugih primenjenih ovlašćenja prema licima, privremeno oduzetih predmeta, službenih legitimacija, opreme i sredstava.

Ukoliko neko lice smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom primenom gore navedenih ovlašćenja komunalnog policajca povređena prava može podneti pritužbu komunalnoj policiji u roku od 30 dana od dana učinjene povrede.

Načelnik komunalne policije ili za to ovlašćeno lice dužan je u roku od 15 dana od dana podnete pritužbe da pismenim putem obavesti podnosioca pritužbe o svom stavu i eventualnim merama, čime se postupak po pritužbi završava.

Ako proizilazi sumnja da je komunalni policajac primenom gore navedenih ovlašćenja učinio krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, spisi predmeta se moraju ustupiti Komisiji za rešavanje pritužbi koja je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka za vođenje postupka od strane načelnika, dostavi odgovor povodom pritužbe podnosiocu pritužbe.

Nezavisno od ishoda postupka po pritužbi, lice kome su povređena lična prava ima pravo da pokrene odnosno da inicira pokretanje odgovarajućih postupaka pred sudom ili drugim nadležnim organom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *