Blog

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA U SLUČAJU UJEDA PSA, PADA U ŠAHT, PADA NA SNEGU I LEDU

ujed pasa

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA U SLUČAJU UJEDA PSA, PADA U ŠAHT, PADA NA SNEGU I LEDU

Ukoliko ste pretrpeli povredu usled ujeda napuštenih životinja (pasa, mačaka itd.), pada u šaht ili rupu, okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada imate pravo na naknadu nematerijalne štete koju možete ostvariti u sudskom ili u vansudskom postupku.

Nematerijalna šteta se isplaćuje u novcu a postoji kada usled povrede kod oštećenog nastupi fizički bol, strah, duševni bol, usled umanjenja životne aktivnosti i duševni bol usled naruženosti.

U ovom tekstu osvrnućemo se na vansudski postupak koji se ostvaruje pred Pravobranilaštvom Grada Novog Sada u skladu sa ‘’Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešavanje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada ( ‘Sl. list Grada Novog Sada’ , br. 50/2015, 61/2015, 68/2016 I 53/2017)’’.

Lice koje je pretrpelo povredu a odluči da ne želi da pokreće sudski postupak, može u cilju mirnog rešenja spora da podnese pismeni zahtev za naknadu štete Pravobranilaštvu Grada Novog Sada.

Zahtev za naknadu štete može da se podnese čak iako je pokrenut sudski spor, a sve do okončanja sudskog spora, odnosno do pravnosnažnosti sudskog postupka.

Uz zahtev za naknadu štete obavezno se dostavlja:

 • kopija lične karte ili izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je oštećeni maloletno lice)
 • medicinska dokumentacija,

U tekstu zahteva potrebno je navesti:

 • ime i prezime oštećenog,
 • prebivalište oštećenog,
 • kontakt telefon oštećenog,
 • kratak opis štetnog događaja,
 • mesto i vreme nastanka štetnog događaja,
 • podatke o licima koja su prisustvovala nastanku štetnog događaja,
 • opis pretrpljenih povreda,
 • iznos koji potražuje na ime naknade pretrpljene štete
 • druge podatke koji su od uticaja za odlučivanje o zahtevu.

Nakon prijema zahteva, ukoliko je zahtev uredan i potupun, Pravobranilaštvo zahtev dostavlja ‘Komisiji za procenu osnovanosti zahteva’. Komisija dalje utvrđuje činjenice i okolnosti bitne za odlučivanje o zahtevu, vrši uvid u dostavljenu medicinsku dokumentaciju i vrši neposredni pregled oštećenog uz njegovu saglasnost. Kada utvrdi bitne činjenice i okolnosti Komisija odlučuje o podnetom zahtevu i dostavlja Pravobranilaštvu mišljenje o osnovanosti zahteva i visini iznosa naknade štete. Na osnovu mišljenja Komisije, Pravobranilaštvo sačinjava sporazum o vansudskom poravnanju i obaveštava oštećenog o datumu i mestu potpisivanja sporazuma o vansudskom poravnanju.

Pravobranilaštvo potpisani sporazum dostavlja nadležnoj gradskoj upravi, koja dalje sporazum prosleđuje Gradskoj upravi za finansije koja je dužna da izvrši plaćanje po Sporazumu u roku od 10 dana od dana prijema Sporazuma.

Česta pitanja

Od trenutka podnošenja zahteva do dana potpisivanja sporazuma o vansudskom poravnanju nije potrebno mnogo vremena, ali je teško dati precizan odgovor.

Pravobranilaštvo je dužno da u roku od 3 dana od prijema zahteva, zahtev dostavi Komisiji na odlučivanje. Komisija ima rok od 15 dana da odluči o zahtevu i dostavi mišljenje Pravobranilaštvu. Ako je mišljenje pozitivno, Pravobranilaštvo sačinjava sporazum o vansudskom poravnanju u roku od 8 dana i obaveštava oštećenog o datumu potpisivanja sporazuma.

Nakon potpisivanja sporazuma Pravobranilaštvo narednog dana potpisan sporazum dostavlja nadležnoj gradskoj upravi koja u roku od 8 dana od dana prijema dostavlja sporazum Gradskoj upravi za finansije koja je u obavezi da izvrši plaćanje u roku od 10 dana od dana prijema.

Pravilnikom je predviđen iznos štete koji može biti isplaćen u slučaju potpisivanja sporazuma o vansudskom poravnanju i to:

Iznos naknade štete zbog fizičkog bola može biti:

 • 20.000,00 dinara u slučaju da je fizički bol lakog intenziteta
 • 30.000,00 dinara u slučaju da je fizički bol srednjeg intenziteta
 • 40.000,00 dinara u slučaju da je fizički bol visokog intenziteta

Iznos naknade štete zbog pretrpljenog straha može biti:                                

 • 20.000,00 dinara u slučaju da je strah lakog intenziteta
 • 30.000,00 dinara u slučaju da je strah srednjeg intenziteta
 • 40.000,00 dinara u slučaju da je strah visokog intenziteta

Iznos naknade štete usled duševnog bola zbog naruženosti može biti:

 • 20.000,00 dinara u slučaju da je naruženost  lakog stepena 
 • 30.000,00 dinara u slučaju da je naruženost srednjeg stepena 
 • 40.000,00 dinara u slučaju da je naruženost visokog stepena 

Iznos naknade štete usled duševnog bola zbog umanjenja životne aktivnosti može biti:

 • 20.000,00 dinara u slučaju da je umanjenje životne aktivnosti 1%-5%
 • 30.000,00 dinara u slučaju da je umanjenje životne aktivnosti 6%-10%
 • 40.000,00 dinara u slučaju da je umanjenje životne aktivnosti preko 10% 

Tri su osnovne razlike između sudskog i vansudskog rešavanja spora u vezi naknade štete nastale usled ujeda napuštenih životinja, pada u šaht, rupu i okliznuća na snegu i ledu na teritoriji Grada Novog Sada

 1. Dužina trajanja postupka – vansudski postupak traje znatno kraće od sudskog postupka
 2. Troškovi postupka – vansudski postupak je jeftiniji jer nema troškova za sudske takse, veštake, koji troškovi su neizbežni u sudskom postupku.
 3. Iznos naknade – u vansudskom postupku su predviđeni iznosi naknade, dok u sudskom postupku iznosi naknade štete mogu biti znatno veći, u zavisnosti od težine povrede.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *