Home Page

Cilj nam je da pružimo efikasnu i pouzdanu pravnu podršku i advokatske usluge, kako fizičkim tako i pravnim licima, preduzetnicima i drugim organizacijama.

BRISANJE ZABRANE ULASKA U ZEMLJE ŠENGEN ZONE

Pružanje pravnih saveta, provera postojanja zabrane ulaska u zemlje Šengen zone i zastupanje u postupcima povodom brisanja zabrane ulaska u zemlje Šengen zone i EU. 

Detaljnije

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Pružanje pravne pomoći povodom zaštite podataka o ličnosti, predstavnika nerezidentnih pravnih lica i lica za zaštitu podataka ličnosti.  

Najbolji advokat za IT

NDA, BIZNIS PLAN, TERMS & CONDITIONS

Pravna podrška u realizaciji budućih poslovnih projekata i poduhvata i izrada ugovora i druge neophodne dokumentacije

Advokat

RAZVOD BRAKA

Pružanje pravnih saveta, informacija i zastupanje u postupcima povodom razvoda braka.

Detaljnije

Advokat

KUPOVINA NEKRETNINA U SRBIJI

Uslovi pod kojima strana fizička i pravna lica mogu steći pravo svojine na nekretninama u Republici Srbiji i pravna pomoć u sticanju istog.

Detaljnije

Najbolji advokati Novi Sad

BORAVAK STRANACA

Usluge zastupanja u postupku dobijanja privremenog boravka (boravišna dozvola), stalnog nastanjenja kao i sticanja državljanstva Republike Srbije. 

Detaljnije