Blog

OTKUP STANA IZ DRUŠTVENE I DRŽAVNE SVOJINE

Drustvena svojina,drzavna svojina; otkup stana

OTKUP STANA IZ DRUŠTVENE I DRŽAVNE SVOJINE

Otkup stanova dodeljenih zaposlenima na korišćenje na neodređeno vreme je i dalje aktuelan, jer još uvek ima stanova koji nisu otkupljeni. Nosilac stanarskog prava ima pravo da nakon podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, pod zakonom predviđenim uslovima otkupi stan iz društvene ili državne svojine.

Pismeni zahtev za otkup stana se podnosi nosiocu prava raspolaganja stana, a to mogu biti ustanove, društvena preduzeća, državni organi, odnosno u konkretnom slučaju, zahtev za otkup stana se podnosi onom ko je doneo Rešenje o dodeli stana na korišćenje.

Bračni drug i deca koji zajedno sa nosiocem stanarskog prava stanuju u tom stanu mogu da otkupe stan, uz pismenu saglasnost nosioca stanarskog prava s tim da se saglasnost može dati samo jednom licu.

Ako nosilac prava raspolaganja odbije zahtev za otkup toga stana ili ne zaključi ugovor o otkupu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, nosilac stanarskog prava može da podnese predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje koje će zameniti ugovor o otkupu.

O otkupu stana zaključuje se ugovor koji sadrži: ugovorne strane, vreme i mesto zaključenja ugovora, podatke o stanu koji je predmet ugovora, cenu, izjavu vlasnika da daje bezuslovnu saglasnost za uknjižbu, izjavu kupca da prihvata hipoteku, uslove, način i rokove izvršenja ugovora, razloge za raskid ugovora.

Ugovor o otkupu stana zaključuje se u pismenoj formi, uz solemnizaciju ugovora kod nadležnog Javnog beležnika.

Napomena: Na otkup stana iz društvene svojine ne plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

ČESTA PITANJA

Otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu površine stana, prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji u mesecu koji prethodi danu podnošenja pismenog zahteva za otkup stana, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima, a gde se procenjuje kvalitet i spratnost zgrade, lokacija itd., a sve u skladu sa Upustvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana.

Stan može biti otkupljen na rate ili isplatom celokupne otkupne cene.

Otkupna cena stana može da se umanji na ime:

 • Doprinosa za stambenu izgradnju uplaćivanog iz ličnog dohotka lica koje otkupljuje stan i njegovog bračnog druga po 0,5% za svaku godinu radnog staža, a najviše do 30%
 • Jednokratne otplate više od jedne trećine duga, iznos duga koji se jednokratno otplaćuje umanjuje se za 15%, a u slučaju jednokratne otplate ukupne ugovorne cene umanjenje je 20%.
 • Statusa ratnog vojnog invalida od I do V kategorije, kada lice koje otkupljuje stan ili član njegovog porodičnog domaćinstva ima pravo na dodatno umanjenje ugovorne cene stana do 50%, srazmerno stepenu invalidnosti.
 • Smrti člana porodičnog domaćinstva koji je poginuo kao borac u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, umanjenje ugovorne cene stana je 50%.
 • Ugovor o zakupu stana i rešenje o dodeli stana
 • fotokopija lične karte na adresi stana koji se otkupljuje za zakupca stana i sve punoletne članove porodičnog domaćinstva, a za maloletnike fotokopija Izvoda iz knjige rođenih
 • dokaz o radnom stažu lica koje otkupljuje stan i njegovog bračnog druga
 • izvod iz matične knjige venčanih
 • popunjen obrazac-lista za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana i posebnih pogodnosti zgrade i stana
 • za priznavanje prava po osnovu invalidnosti prilaže se dokaz o stepenu telesnog oštećenja i dokaz o statusu ratnog vojnog invalida i oružanih akcija posle 17.8.1990. godine
 • potvrda o starosti zgrade
 • republička administrativna taksa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *