BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

BORAVAK STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

Boravak stranaca u Republici Srbiji regulisan je Zakonom o strancima (Sl. glasnik RS, br. 24/2018) koji predviđa četiri vrste boravka:

 1. kratkotrajni boravak
 2. boravak po osnovu vize za duži boravak
 3. privremeni boravak
 4. stalno nastanjenje

KRATKOTRAJNI BORAVAK

Kratkotrajnim boravkom ili boravkom do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, smatra se boravak stranaca bez vize ili na osnovu vize, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Za boravak do 90 dana nije potrebno posebno odobrenje nadležnog organa, ali je obavezna prijava boravišta. Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu. Stranac koji koristi smeštaj po nekom drugom osnovu dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta. Prijavljivanje mesta boravka stranaca može se vršiti lično u prostorijama organizacione jedinice MUP-a nadležne za poslove stranaca na području gde se nalazi mesto boravišta stranaca, kao i elektronskim putem.

BORAVAK PO OSNOVU VIZE ZA DUŽI BORAVAK

Viza ( Visa D) za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana izdaje se strancu kome je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji namerava da u Republici Srbiji podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka. Zahtev za izdavanje vize se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Novina kod apliciranja za D vizu jeste takozvani eKonzulat, elektronska usluga preko koje svi stranci koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle (za sada samo po ovom osnovu), mogu online da apliciraju za D vizu (duži boravak do 180 dana).

 

PRIVREMENI BORAVAK

Privremeni boravak strancu nadležni organ može da odobri na period duži od 90 dana, a do jedne godine, što zavisi od svakog konkretnog slučaja.  Uz zahtev je potrebno priložiti važeću putnu ispravu kao i sledeće dokaze:

 1. Da ima dovoljno sredstava za izdržavanje tokom boravka
 2. Prijavu adrese stanovanja u Republici Srbiji
 3. Da je zdravstveno osiguran tokom planiranog boravka
 4. Da je svrha boravka opravdana
 5. Uplaćene propisane administrativne takse

Razlozi koji čine svrhu boravka opravdanom i zbog kojih može da se odbobri privremeni boravak su taksativno navedeni u zakonu, a to su:

 1. Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja,
 2. Privremeni boravak po osnovu školovanja, ili učenja srpskog jezika
 3. Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji
 4. Privremeni boravak po osnovu učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata u Republici Srbiji
 5. Privremeni boravak po osnovu specijalizacije, stručne obuke ili prakse
 6. Privremeni boravak po osnovu naučno-istraživačkog rada ili drugih naučno-obrazovnih aktivnosti
 7. Privremeni boravak po osnovu obavljanja verske službe
 8. Privremeni boravak po osnovu lečenja ili nege
 9. Privremeni boravak po osnovu prava svojine nad nepokretnošću
 10. Privremeni boravak po osnovu spajanja porodice
 11. Privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 12. Privremeni boravak stranca za kog se pretpostavlja da je žrtva trgovine ljudima
 13. Drugi opravdani razlozi u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorm.

Stranac kome je odobren privremeni boravak iz navedenih razloga dužan je da boravi u Republici Srbiji u skladu sa svrhom zbog koje mu je boravak odobren. Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu. Stranac može podneti zahtev za produženje privremenog boravka najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka. Boravak strancu prestaje ako istekne rok na koji je boravak odobren, otkazom boravka, ili ako mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera proterivanja iz zemlje.

STALNO NASTANJENJE

 Stalno nastanjenje je dozvola za dugotrajan boravakstranog državljanina na teritoriji Republike Srbije.

Stalno nastanjenje odobriće se strancu koji ispunjava uslove iz ćlana 70. Zakona o strancima (važeči pasoš, sredstva za idržavanje, zdravstveno osiguranje itd…) i koji je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak, osim u određenim izuzecima koje navodi ovaj zakon.

Stalno nastanjenje nadležni organ može strancu da odobri ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova: 

 1. ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno najmanje 3 godine na osnovu odobrenja za privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, a braku je sa državljaninom Republike Srbije, ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje.
 2. Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji a pri tom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije, ili stranac koji ima stalno nastanjenje.
 3. Ako je poreklom iz Republike Srbije.
 4. Ako ima odobren privremeni boravak, a razlozi humanosti ili interes za Republiku Srbiju nalažu da se odobri stalno nastanjenje.

Odobrenje za stalno nastanjenje unosi se u stranu putnu ispravu u obliku nalepnice.

 

Пребывание иностранцев в Республики Сербии регулируется Законом об иностранцах (Официальный вестник РС, № 24/2018), который предусматривает четыре вида пребывания:

       1.     краткосрочное пребывание

2.     пребывание на основании визы для более длительного пребывания

3.     временное пребывание

4.     постоянное место жительства

 

КРАТКОСРОЧНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

 Краткосрочное пребывание или пребывание до 90 дней в любом  периоде в течение 180 дней, считая со дня первого въезда, считается пребыванием иностранцев без визы или на основании визы, если законодательством или международным договором не предусмотрено иное. Пребывание до 90 дней не требует специального разрешения компетентного органа, но обязательна регистрация по месту пребывания. Юридические и физические лица, которые оказывают услуги по проживанию иностранцев за оплату, а также лица к которым иностранцы приезжают в гости, обязаны прописать прибывшего иностранца в компетентный орган в течение 24 часов с момента оказания услуг по проживанию иностранца, то есть с момента прибытия иностранца в гости. Иностранец который пользуется жильем на ином основании, обязан сообщить о месту пребывания и изменении адреса квартиры в компетентный орган по месту пребывания в течение 24 часов с момента прибытия. Регистрация места пребывания иностранцев может производиться лично в помещениях организационного подразделения МВД – по делам иностранцев, по месту нахождения места пребывания иностранцев, а также можно и в электронной форме.

 

ПРЕБЫВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ

 Виза (Виза D) для въезда и пребывания на территории Республики Сербии на срок от 90 до 180 дней выдается иностранцу, которому в соответствии с визовым режимом требуется виза для въезда в Республику Сербию и кто намеревается в Республики Сербии подать заявление о разрешении на временное пребывание. Запрос на выдачу визы подается в дипломатическом-консульском представительству  Республики Сербии за границей. Новое в подаче заявления на получение визы D является так называемое eConsulate, электронная служба, через которую все иностранцы, приезжающие в Сербию с намерением трудоустройства (пока только на этом основании), могут подать заявление на получение визы D в режиме онлайн (длительное пребывание до 180 дней).

 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ

Компетентный орган может предоставить временное пребывание иностранцу на срок от 90 дней до одного года, что зависит от каждого конкретного случая. К запросу необходимо приложить действующий документ – заграничный пасспорт, а также следующие доказательства:

1.     Иметь достаточно финансовых средств для житья за время пребывания

2.     Регистрация места пребывания в Республики Сербии

3.     Что у него медицинская страховка в течении запланированного пребывания

4.     Что цель пребывания оправдана

5.     Установленные административные сборы оплачены

 

Причины, которые делают цель пребывания оправданной и по которым может быть разрешено временное пребывание, исчерпывающе изложены в законе, а именно:

1.     Временное пребывание по трудоустройству,

2.     Временное пребывание на основании образования или изучения сербского языка,

3.     Временное пребывание на основании учебы в Республики Сербии,

4.     Временное пребывание на основании участия в программах международного обмена для школьников и студентов в Республики Сербии,

5.     Временное пребывание на основании специализации, профессиональной подготовки или практики,

6.     Временное пребывание на основании научно-исследовательской или иной научной и образовательной деятельности,

7.     Временное пребывание на основании отправления религиозной службы,

8.     Временное пребывание на основании лечения или ухода,

9.     Временное пребывание на основании права собственности на недвижимое имущество,

10.  Временное пребывание на основании воссоединения семьи,

11.  Временное пребывание по гуманитарным причинам,

12.  Временное пребывание иностранца, для кого предполагается что он жертва торговли людьми,

13.  Другие оправдание причины в соответствии с законом и международным договором.

Иностранец, получивший временное пребывание по вышеуказанным причинам, обязан проживать в Республике Сербии в соответствии с целью, для которой было предоставлено пребывание. Разрешение на временное пребывание вносится в заграничный пасспорт. Иностранец может подать заявление о продлении временного пребывания не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия временного пребывания. Пребывание  иностранца прекращается, если срок, на который было разрешено пребывание , истекает, отменой пребывания или если в отношении него применяется защитная мера удаления  или выдворения из страны.

 

ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Постоянное место жительства это разрешение на длительное пребывание иностранного гражданина на территории Республики Сербии.

Постоянное место жительства предоставляется иностранцу, соответствующему требованиям статьи 70. Закона об иностранцах (действующий паспорт, финансовые средства для житья, медицинская страховка и т.д.) и который до даты подачи заявления на постоянное место жительства в Республики Сербии  проживал непрерывно более пяти лет на основании разрешения на временное пребывание, кроме некоторых исключений, установленных настоящим законом.

Кроме того, компетентный орган может предоставить иностранцу постоянное место жительства, если он соответствует одному из следующих условий:

1.     Если на дату подачи заявления о постоянном месте жительства в Республики Сербии он проживал непрерывно не менее 3 лет по разрешению на временное пребывание на основании воссоединения семьи, и он состоит в браке с гражданином Республики Сербии или иностранцем, имеющему постоянное место жительства.

2.     Если несовершеннолетний временно проживает в Республики Сербии и при том один из его родителей является гражданином Республики Сербии или иностранцем с постоянным местом жительства.

3.     Если он родом из Республики Сербии.

4.     Если у него есть предоставленное временное пребывание, а причины гуманности или интересы Республики Сербии диктуют разрешение на постоянное место жительства.

 Разрешение на постоянное место жительства вносится в заграничный паспорт в виде наклейки.

Najčešća pitanja

Za sve vrste boravka uz zahtev potrebno je priložiti i određenu dokumentaciju kao dokaz osnovanosti zahteva, a koja se razlikuje u zavisnosti od osnova boravka i propisuje različitim pravilnicima. Ukoliko proces odobrenja boravka vršite putem advokata, dobićete tačnu listu potrebnih dokumenata kao i asistenciju u njihovom prikupljanju.

Troškovi taksi su regulisani Zakonom o republičkim administrativnim taksama, u tarifnom broju 37 koji propisuje takse u sledećim iznosima:

 

 1. Privremeni boravak do 90 dana – 12.070,00 dinara
 2. Privremeni boravak od 90 dana do jedne godine – 18.060,00 dinara
 3. Odobrenje za stalno nastanjenje -13.160,00 dinara

Uz navedno plaćaju se i sledeće takse za izdavanje nalepnice:

 

 1. za privremeni boravak – 440,00 dinara
 2. za stalno nastanjenje – 640,00 dinara

Kao i republička administrativna taksa – 320,00 dinara

Navedeni iznosi taksi su promenljiva kategorija i pre svakog podnošenja zahteva treba konsultovati advokata ili nadležnu organizacionu jedinicu MUP-a.

Prestanak boravka može uslediti iz više razloga:

 1. Istekom roka na koji je odobren
 2. Ako je prestao zakonski osnov za odobrenje privremenog boravka
 3. Izricanje zaštitne mere udaljenja ili mere bezbednosti proterivanja.

Strancu boravak može biti otkazan ako nastupe zakonske smetnje zbog kojih se odbija ulazak u Republiku Srbiju.

 

Stranac koji boravi bez zakonskog osnova mora da napusti Republiku Srbiju odmah ili u roku koji nije duži od 30 dana, a koji mu rešenjem odredi nadležni organ.

Stranac koji nezakonito boravi ili ne napusti Srbiju u roku koji mu je određen, MUP će prinudno udaljiti iz zemlje. Radi obezbeđenja izvršenja zaštitne mere prinudnog udaljenja, strancu se mogu privremeno oduzeti putne i druge isprave i putne karte. Troškove prinudnog udaljenja snosi stranac kome je ova mera izrečena, osim u izuzetnom slučaju kad padaju na teret budžeta Republike Srbije. Prilikom donošenja rešenja o vraćanju nadležni organ može strancu da izrekne i zabranu ulaska u Republiku Srbiju u određenom vremenskom periodu, ne dužem od 5 godina.

Autor teksta – Advokat Dragan Simić i Vasja Simić

Ovim tekstom nastojali smo da u što kraćim crtama izložimo najvažnije informacije o boravku stranaca u Republici Srbiji, kao i da čitaoci steknu opštu sliku o vrstama boravka stranaca u Republici Srbiji, i o pravima i obavezama stranaca prilikom prijave boravka. Imajte u vidu da se u ovom tekstu radi o informacijama koje se ne mogu smatrati pravnim savetom i pravnim mišljenjem, več služe u cilju opšte informisanosti, te je stoga preporučljivo konsultovati lice koje je detaljno upoznato sa ovom oblašću prava.