Intelektualna scojina, ideja, autorsko delo, original

INTELEKTUALNA SVOJINA – REGISTRACIJA

Posted Leave a commentPosted in Blog

INTELEKTUALNA SVOJINA Intelektualna svojina obuhvata širok spektar prava koja omogućavaju pronalazačima, autorima i kreatorima da štite svoje originalne odnosno inovativne tvorevine, i da istovremeno imaju i finansijsku ili drugu korist od njih. Poslovi koji se odnose na deponovanje, registraciju odnosno priznanje prava intelektualne svojine (industrijska svojina i autorska i srodna prava) u Republici Srbiji su […]

rad van prostorija poslodavca

RAD NA DALJINU I RAD OD KUĆE

Posted Leave a commentPosted in Blog

Rad van prostorija poslodavca Zakonom o radu Republike Srbije omogućeno je obavljanje poslova zaposlenog van prostorija poslodavca. Ugovorom o radu, poslodavci i zaposleni mogu da dogovore rad na daljinu ili rad od kuće i to za poslove koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i drugih lica i ne ugrožavaju životnu sredinu. Koji oblik […]

SUBVENCIJA ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ŽENA

SUBVENCIJE ZA REŠAVANJE STAMBENOG PITANJA ŽENA NA NIVOU A. P. VOJVODINE

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Evidentni su stalni napori da se kroz razne subvencije, žene podstiču na kupovinu nekretnina, te se u tom cilju izdvajaju finansijska sredstva na republičkom, pokrajinskom pa i lokalnom nivou. Uprkos podsticajima žene su i dalje u mnogo manjem procentu vlasnice nekretnina u odnosu na muškarce. Rešavanje stambenog pitanja porodica kupovinom kuće ili stana, čiji će […]

određivanje udela u zajedničkoj imovini

ZAJEDNIČKA SVOJINA NA NEPOKRETNOSTI I PROBLEM ODREĐIVANJA UDELA U OSTAVINSKOM POSTUPKU NAKON SMRTI BRAČNOG DRUGA

Posted Leave a commentPosted in Blog

Zajednička svojina Pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije je određeno da pravo svojine na stvari mogu imati jedno lice ili više lica. Kada govorimo o pravu svojine više lica na određenoj stvari naši propisi razlikuju dve vrste, a to su pravo susvojine i pravo zajedničke svojine. Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa definišu se ova dva prava na […]

KRIPTOVALUTE USKORO ZAKONSKI REGULISANE?

Posted Leave a commentPosted in Novosti

KRIPTOVALUTE USKORO ZAKONSKI REGULISANE? Dana 13.10.2020. godine na stranici Ministarstva finansija Republike Srbije – http://www.mfin.gov.rs/  postavljen je Nacrt Zakona o digitalnoj imovini. Ministarstvo finansija Republike Srbije, u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade, Narodnom bankom Srbije, Ministarstvom privrede, Komisijom za hartije od vrednosti i Privrednom komorom Srbije, poziva stručnu javnost i sve zainteresovane građane da se […]

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Posted Leave a commentPosted in Blog

Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano obavezan ugovor koji zaključuju primalac izdržavanja i davalac izdržavanja. Ugovorom se primalac izdržavanja obavezuje da prenese svojinu na određenoj stvari ili neka prava na davaoca izdržavanja, a davalac izdržavanja se obavezuje da izdržava primaoca izdržavanja i brine o njemu do kraja života, kao i da ga nakon smrti sahrani […]

pravna pomoc

Počela primena novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Posted Leave a commentPosted in Novosti

Počela primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je u primeni od 01.10.2019. godine. Ovaj zakon daje odgovor na sledeća pitanja: ko može da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć ? ko pruža besplatnu pravnu pomoć? koji je način ostvarivanja i pružanja pravne pomoći? 1.Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju lica […]

Deobar bracne imovine

DEOBA BRAČNE IMOVINE

Posted Leave a commentPosted in Blog

DEOBA BRAČNE IMOVINE Predmet deobe bračne imovine je zajednička imovina supružnika koju su supružnici stekli tokom trajanja bračne zajednice. Pre samog upuštanja u mogućnost deobe bračne imovine i načina deobe imovine potrebno je napraviti razliku između zajedničke imovine supružnika i posebne imovine svakog bračnog druga. Zajednička imovina je imovina koju su supružnici stekli svojim radom […]