Blog

AKT O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika

AKT O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon), i to članu 13, svi poslodavci su dužni da donesu Akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrde način i mere za otklanjanje takvih rizika.

U smislu napred navedenog zakona (u daljem tekstu: Zakon), poslodavcem se smatra i domaće i strano pravno lice, odnosno fizičko lice koje zapošljava tj. radno angažuje jedno ili više lica.

Poslodavac je dužan da izmeni Akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada.

Ono što prethodi samom donošenju Akta o proceni rizika, od strane poslodavca, jeste sprovođenje procesa procene rizika, tokom kojeg bi se sagledali samo radno mesto, radni procesi, organizacija rada, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu, itd.

Zakon u članu 4 stav 1 tačka 15 navodi šta se podrazumeva pod procenom rizika:

“Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.”

Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2006, 84/2006 – ispravka, 30/2010 i 102/2015) konkretnije je utvrđen način i postupak procene rizika, kao i način i mere za njihovo otklanjanje, koje poslodavac uređuje Aktom o proceni rizika.

 Procena rizika obuhvata:

  • opšte podatke o poslodavcu;
  • opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
  • snimanje organizacije rada;
  • prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;
  • procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;
  • utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika;
  • zaključak;
  • izmene i dopune akta o proceni rizika.

Dakle, poslodavac je dužan da sprovede procenu rizika odnosno da vrši sistematsko i stalno evidentiranje i procenjivanje svih opasnosti i štetnosti u procesu rada koji mogu prouzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja kao i način sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika za svako radno mesto, nakon čega je, u skladu sa izvršenom procenom, poslodavac dužan da donese Akt o proceni rizika u pismenoj formi.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *