Blog

“PREDBRAČNI” I BRAČNI UGOVOR

predbracni ugovor

IMOVINA SUPRUŽNIKA

Imovinski odnosi supružnika odnosno budućih supružnika uređeni su odredbama Porodičnog zakona (u daljem tekstu: Zakon).

Ovim Zakonom regulisano je pitanje posebne imovine supružnika, zajedničke imovine supružnika kao i odstupanje od zakonskog režima sticanja zajedničke imovine supružnika.

U skladu sa odredbama Zakona, imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka, kao i onu koju je stekao poklonom, nasleđem i deobom zajedničke imovine predstavlja njegovu posebnu imovinu. 

Sa druge strane, imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu. 

Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno. Smatra se da poslove redovnog upravljanja supružnik uvek preduzima uz saglasnost drugog supružnika.

BRAČNI UGOVOR

Ukoliko supružnici odnosno budući supružnici žele da isključe zakonski režim zajedničke imovine, sa ciljem da u budućnosti izbegnu sve moguće nesuglasice u pogledu međusobnih imovinskih odnosa, Zakon daje mogućnost da to učine zaključivanjem bračnog ugovora.

Supružnici odnosno budući supružnici mogu svoje imovinske odnose na postojećoj ili budućoj imovini urediti ugovorom (bračni ugovor).

Nakon što supružnici dogovore detalje bračnog ugovora, isti overavaju pred javnim beležnikom koji je dužan da supružnike naročito upozori na to da se njime isključuje zakonski režim zajedničke imovine, o čemu stavlja napomenu u klauzuli o potvrđivanju.

Bračni ugovor koji se odnosi na nepokretnosti upisuje se u javni registar prava na nepokretnostima. 

Dakle, bračnim ugovorom može se urediti na koji način (opredeljivanjem udela, isključivim sticanjem), koju  imovinu (nepokretnosti, pokretne stvari, udele u privrednim društvima, akcije itd…) će svaki od supružnika sticati za vreme trajanja braka.

Ono što je bitno napomenuti jeste da se bračnim ugovorom regulišu porodičnopravni imovinski odnosi supružnika, ali ne i naslednopravni odnosi. Raspolaganje imovinom za slučaj smrti supružnika se mora vršiti na način i u formi koju propisuje Zakon o nasleđivanju.

Česta pitanja:

Ukoliko, nakon zaključenja bračnog ugovora, planirate da kupujete više od jedne nepokretnosti poželjno je (ali ne i neophodno) da overite više primeraka ovog ugovora jer je potrebno da, prilikom kupovine svake nepokretnosti, dostavite po jedan original bračnog ugovora.

Visina takse javnog beležnika za overu bračnog ugovora je promenljiva kategorija. U trenutku pisanja ovog teksta ona iznosi 18.720,00 dinara.

U slučaju sticanja isključivog prava svojine na predmetnim nekretninama u korist svakog od supružnika na osnovu bračnog ugovora, ne postoji obaveza plaćanja poreza na nasleđe i poklon niti porez na prenos apsolutnih prava ukoliko ni jedan od njih drugom supružniku ne daje naknadu iz svoje posebne imovine.