Advokatska kancelarija Simić

Kompanijsko pravo i stečaj

Advokatska kancelarija Simić pruža širok spektar pravnih usluga na zahtev svojih klijenata odnosno domaćih i stranih privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika.

Klijenti nam poveravaju registraciju privrednih subjekata i promene podataka počev od osnivanja privrednih društava i njihovih predstavništava, promene vlasničke strukture pa do statusnih promena i prestanka postojanja pred Agencijom za privredne registre.

Izrađujemo sve vrste osnivačkih akata, statuta, pravilnika i ugovora između članova društva.

U stečajnim postupcima podnosimo prijave potraživanja i štitimo prava naših klijentata kao stečajnih i izlučnih poverilaca. 

Naknada štete

Advokatska kancelarija Simić zastupa klijente u postupcima za naknadu štete, kako materijalne tako i nematerijalne štete, i to u sudskim i vansudskim postupcima.

Materijalna šteta je šteta na imovini oštećenih lica, dok se nematerijalna šteta odnosi na prtrpljene fizičke bolove, duševni bol i strah. Duševni bol može postojati zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda i časti itd.

Najčešći postupci u kojima advokat za naknadu štete zastupa klijente su:    

 • naknada štete iz ugovornog odnosa
 • naknada štete kod saobraćajnih nesreća
 • naknada štete usled povrede na radu
 • naknada štete usled gubitka bliskog lica i člana porodice
 • naknada štete usled ujeda psa lutalice
 • naknada štete usled pada na snegu i ledu.

Porodično i nasledno pravo

Narušeni porodični odnosi i sporovi koji proistišu iz njih zahtevaju posebno uvažavanje osetljivosti situacije. Advokatska kancelarija Simić nastoji da pitanje razvoda braka, starateljstva nad decom, podele zajedničke imovine, kao i sve ostalo što ovi delikatni odnosi povlače sa sobom, reši pre svega sporazumno ukoliko je to moguće. 

Advokat za nasledno pravo svojim klijentima sastavlja sve vrste ugovora i izjave volja kojim se vrši raspodela imovine za života poput sastavljanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu.

Pružamo savete i zastupamo klijente kako u odgovarajućim postupcima koji se odnose na poništaj napred navedenih ugovora a takođe štitimo i prava naslednika u ostavinskim postupcima.  

Parnica

Stojimo Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u parničnim postupcima iz raznih oblasti prava.

Usluge zastupanja koje pružamo obuhvataju:

 • privredne sporove i stečaj,
 • radne sporove i postupke zaštite uzbunjivača,
 • sporove u vezi sa naknadom štete,
 • sporove u vezi sa porodičnim i naslednim odnosima,
 • sporove u vezi sa informacionim tehnologijama,
 • sporove u vezi nepokretnosti.

Radno pravo

U odnosima zaposlenih i poslodavaca, advokati za radno pravo pružaju pravne savete kako zaposlenima tako i poslodavcima u cilju unaprđjenja odnosa, zaštite i bezbednosti na radu i prevencije sudskih sporova.

Advokat za radno prava sastavlja sve vrste pravnih akata iz oblasti rada, počev od ugovora o radu, opštih akata, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora i drugih odluka poslodavca u vezi sa radom.

Pred nadležnim organima i sudovima Advokatska kancelarija Simić dugi niz godina uspešno zastupa zaposlene u postupcima za poništaj otkaza o radu, u postupcima radi naplate potraživanja od poslodavaca u vidu zarada, otpremnina, bunusa i drugih naknada, kao i radi zaštite svih prava koja proističu iz radnog odnosa kod poslodavca.

Nepokretnosti

Advokat za nekretnine vrši provere, savetuje i zastupa klijente povodom svih vidova prometa i zakupa nepokretnosti, bilo da se radi o sastavljanju ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o zakupu, ili o pitanjima koja se tiču zasnivanja hipoteke, eksproprijacije zemljišta, ozakonjenja objekata, dobijanja građevinskih dozvola i drugih imovinsko pravnih odnosa.

Nerešena faktička stanja u vezi sa nepokretnostima i složeni pravni problemi iziskuju posvećenost i znanje pri rešavanju istih, a Advokatska kancelarija Simić poseduje iskustvo u ovakvim situacijama.     

 

Postupci pred organima uprave

Vaša prava i njihova zaštita u postupcima koji se vode pred organima uprave neretko zahteva pružanje stručne pravne pomoći. Trudimo se da našim klijentima omogućimo efikasnu pravnu pomoć u postupcima pred poreskom upravom, katastrom i drugim državnim organima. 

Ugovori

Cilj nam je da prilikom izrade ugovora i aneksa postojećih ugovora, maksimalno zaštitimo interese našeg klijenta i da uvažavajući njegove poslovne potrebe ponudimo odgovarajuća pravna rešenja.

Prava stranaca u Republici Srbiji

 Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć stranim državljanima u postupku:

 • ostvarivanja prava na privremeni boravak, stalno nastanjenje i sticanje državljanstva
 • kupoprodaje nepokretnosti na teritoriji R. Srbije
 • legalizacije stranih isprava
css.php