Advokatska kancelarija Simić

Kompanijsko pravo i stečaj

Advokatska kancelarija Simić pruža širok spektar pravnih usluga na zahtev svojih klijenata odnosno domaćih i stranih privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika.

Klijenti nam poveravaju registraciju privrednih subjekata i promene podataka počev od osnivanja privrednih društava i njihovih predstavništava, promene vlasničke strukture pa do statusnih promena i prestanka postojanja pred Agencijom za privredne registre.

Izrađujemo sve vrste osnivačkih akata, statuta, pravilnika i ugovora između članova društva.

U stečajnim postupcima podnosimo prijave potraživanja i štitimo prava naših klijentata kao stečajnih i izlučnih poverilaca. 

Naknada štete

Advokatska kancelarija Simić zastupa klijente u postupcima za naknadu štete, kako materijalne tako i nematerijalne štete, i to u sudskim i vansudskim postupcima.

Materijalna šteta je šteta na imovini oštećenih lica, dok se nematerijalna šteta odnosi na prtrpljene fizičke bolove, duševni bol i strah. Duševni bol može postojati zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda i časti itd.

Najčešći postupci za naknadu štete u kojima zastupamo klijente se odnose na štetu koja je nastala:  

 • iz ugovornog odnosa
 • kod saobraćajnih nesreća
 • usled povrede na radu
 • usled gubitka bliskog lica i člana porodice
 • usled ujeda psa lutalice
 • usled pada na snegu i ledu.

Porodično i nasledno pravo

Narušeni porodični odnosi i sporovi koji proistišu iz njih zahtevaju posebno uvažavanje osetljivosti situacije. Nastojimo da pitanje razvoda braka, starateljstva nad decom, podele zajedničke imovine, kao i sve ostalo što ovi delikatni odnosi povlače sa sobom, rešimo pre svega sporazumno ukoliko je to moguće. 

U oblasti naslednog prava naša advokatska kancelarija svojim klijentima obezbeđuje sve vrste ugovora i izjave volja kojim se vrši raspodela imovine za života poput sastavljanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o poklonu.

Pružamo savete i zastupamo klijente kako u odgovarajućim postupcima koji se odnose na poništaj napred navedenih ugovora a takođe štitimo i prava naslednika u ostavinskim postupcima.  

Parnica

Stojimo Vam na raspolaganju za pružanje pravne podrške u parničnim postupcima iz raznih oblasti prava.

Usluge zastupanja koje pružamo obuhvataju:

 • privredne sporove i stečaj,
 • radne sporove i postupke zaštite uzbunjivača,
 • sporove u vezi sa naknadom štete,
 • sporove u vezi sa porodičnim i naslednim odnosima,
 • sporove u vezi sa informacionim tehnologijama,
 • sporove u vezi nepokretnosti.

Radno pravo

Kada su u pitanju odnosi zaposlenih i poslodavaca, naša advokatska kancelarija pruža pravne savete u cilju unapredjenja odnosa, zaštite i bezbednosti na radu i prevenciji spora.

Sastavljamo sve vrste pravnih akata iz oblasti rada za poslodavce, počev od ugovora, opštih akata, pravilnika i drugih odluka poslodavca u vezi sa radom.

Pred nadležnim organima i sudovima zastupamo zaposlene radi zaštite svih prava koja proisticu iz radnog odnosa kod poslodavca.

Nepokretnosti

Vršimo provere, savetujemo i zastupamo naše klijente povodom svih vidova prometa i zakupa nepokretnosti, bilo da se radi o kupoprodaji, nasleđivanju ili poklonu zemljišta i objekata, njihovom zakupu, ili o pitanjima koji se tiču hipoteke, eksproprijacije i drugih imovinsko pravnih odnosa.

Nerešena faktička stanja u vezi sa nepokretnostima i složeni pravni problemi iziskuju posvećenost i znanje pri rešavanju istih, a naša advokatska kancelarija poseduje iskustvo u ovakvim situacijama.     

Postupci pred organima uprave

Vaša prava i njihova zaštita u postupcima koji se vode pred organima uprave neretko zahteva pružanje stručne pravne pomoći. Trudimo se da našim klijentima omogućimo efikasnu pravnu pomoć u postupcima pred poreskom upravom, katastrom i drugim državnim organima. 

Ugovori

Cilj nam je da prilikom izrade ugovora i aneksa postojećih ugovora, maksimalno zaštitimo interese našeg klijenta i da uvažavajući njegove poslovne potrebe ponudimo odgovarajuća pravna rešenja.

Prava stranaca u Republici Srbiji

 Naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć stranim državljanima u postupku:

 • ostvarivanja prava na privremeni boravak, stalno nastanjenje i sticanje državljanstva
 • kupoprodaje nepokretnosti na teritoriji R. Srbije
 • legalizacije stranih isprava
css.php