Blog

MALOLETNICI KAO UČINIOCI KRIVIČNIH DELA

maloletnici

MALOLETNICI KAO UČINIOCI KRIVIČNIH DELA

Maloletnici su lica koja u vreme izvršenja krivičnog dela imaju između četrnaest i osamnaest godina.

Maloletnici su lica koja se nalaze u starosnom dobu koje prate mnoge psihološke, biološke i socijalne promene, te se prema njima, u slučaju izvršenja krivičnog dela primenjuju mere u skladu sa njihovim duševnim razvojem, a u cilju njihovog obrazovanja, vaspitanja, stvaranja radnih navika. Mere koje se primenjuju prema maloletnicima kao i postupak prema maloletnicima propisani su odredbama posebnog zakona, odnosno ‘Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica’. (u daljem tekstu: Zakon o maloletnicima).

Odredbe Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i drugi opšti propisi primenjuju se i na maloletna lica i to ako nisu u suprotnosti sa Zakonom o maloletnicima.

VASPITNI NALOZI I KRIVIČNE SANKCIJE

Prema maloletnim učiniocima krivičnih dela mogu se primeniti vaspitni nalozi ili se mogu izreći krivične sankcije. Za primenu vaspitnog naloga neophodno je priznanje maloletnika da je izvršio krivično delo. Cilj primene vaspitnog naloga je da utiče na pravilan razvoj maloletnika kako ubuduće ne bi vršio krivična dela.

Vaspitne mere

Maloletnicima mogu da se izreknu sledeće vaspitne mere:

 1. mere upozorenja i usmeravanja: sudski ukor i posebne obaveze;
 2. mere pojačanog nadzora: pojačan nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca, pojačan nadzor u drugoj porodici, pojačan nadzor od strane organa starateljstva, pojačan nadzor uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika;
 3. zavodske mere: upućivanje u vaspitnu ustanovu, upućivanje u vaspitno-popravni dom, upućivanje u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje.

Kazna maloletničkog zatvora

Kazna maloletničkog zatvora se može izreći samo maloletniku starijem od 16 godina, za izvršena krivična dela za koja je propisana kazna zatvora teža od 5 godina, i to samo ako zbog visokog stepena krivice, prirode i težine krivičnog dela, ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru. Maloletnički zatvor ne može biti kraći od šest meseci ni duži od pet godina, a izriče se na pune godine i mesece.

POSTUPAK PREMA MALOLETNIKU

Krivični postupak prema maloletniku se pokreće po zahtevu javnog tužioca za maloletnike koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih.

Postupak prema maloletniku se vodi pred sudijom za maloletnike koji ima posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih i većem za maloletnike sastavljenim od sudije za maloletnike i dvoje sudija porotnika različitog pola koji se biraju iz redova nastavnika, učitelja, vaspitača, kao i drugih koji imaju iskustvo u radu sa decom i mladima.

Kad se prikupljaju obaveštenja od maloletnika ili se maloletnik saslušava neophodno je da to čini u prisustvu roditelja, usvojioca, odnosno staraoca maloletnika.

Sud odluku donosi u formi rešenja ili presude. Rešenjem se izriče vaspitna mera, dok se presudom izriče kazna maloletničkog zatvora. Protiv rešenja i presude dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema presude, odnosno rešenja.

PRAVA MALOLETNIKA

Maloletnik ima sva prava u krivičnom postupku kao i svaki okrivljeni, a pored toga ima i sledeća prava:

 • Pravo na odbranu, koja je pritom i obavezna, odnosno maloletnik mora imati branioca u toku celog postupka
 • Branilac maloletnika može biti samo advokat koji je stekao posebna znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih
 • Maloletniku se ne može suditi u odsustvu
 • Učesnici u postupku dužni su da prema maloletniku postupaju obazrivo, vodeći računa o zrelosti, drugim ličnim svojstvima i zaštiti privatnosti maloletnika, kako vođenje krivičnog postupka ne bi štetno uticalo na njegov razvoj.
 • organ starateljstva ima pravo da se upozna sa tokom postupka, da u toku postupka stavlja predloge i da ukazuje na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke.
 • Meru dovođenja maloletnika sprovode službena lica organa unutrašnjih poslova u civilnoj odeći, vodeći računa da to čine na neupadljiv način
 • Javnost je isključena u postupku prema maloletniku
 • Postupak je hitan

Česta pitanja:

Licu koje u vreme izvršenja protivpravnog dela, koje je u zakonu predviđenog kao krivično delo, mlađe od četrnaest godina, ne mogu se izreći krivične sankcije ni primeniti druge mere propisane Zakonom o maloletnicima. Prema propisima koji regulišu krivično pravnu materiju lica mlađa od 14 godina smatraju se ‘decom’ i na njih se ne primenjuju odredbe krivičnog prava.

Mlađe punoletno lice je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo osamnaest, a u vreme suđenja nije navršilo dvadeset jednu godinu.

 

Vaspitni nalog primenjuje sudija za maloletnike ili javni tužilac za maloletnike u situaciji kada maloletnik prizna izvršenje krivičnog dela uz uslov da je njegov odnos prema delu i oštećenom takav da se očekuje da maloletnik ubuduće neće vršiti krivična dela. Vaspitni nalog se može primeniti za krivično delo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. Ukoliko dođe do primene vaspitnog naloga krivični postupak se ne pokreće ili se obustavlja ako je prethodno već pokrenut.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *