Blog

LEGALIZACIJA ISPRAVA

legalizacija isprava

LEGALIZACIJA ISPRAVA

Isprave izdate u jednoj državi mogu se koristiti izvan te države, odnosno u drugoj državi, uz prethodno izvršenu proveru tih isprava u postupku legalizacije isprava ili u postupku povrđivanja isprava Apostilom, u zavisnosti od toga o kojim državama se radi.

 

Legalizaciji podležu javne isprave, i privatne isprave na kojima su potpisi izdavaoca isprave overeni od strane nadležnog organa.

Javne isprave izdaju nadležni organi o podacima o kojima vode službenu evidenciju, npr: Izvodi iz matičnih knjiga, uverenja, diplome. Privatne isprave su svojeručno potpisana pismena saopštenja izdavaoca isprave, npr: izjave, saglasnosti, punomoćja itd. Kada nadležni organ overi potpis izdavaoca privatne isprave, ona dobija elemente javne isprave. Javne isprave i overene privatne isprave sadrže pečat nadležnog organa i potpis ovlašćenog lica. Cilj legalizacije isprava jeste potvrđivanje verodostojnosti potpisa lica i verodostojnosti pečata stavljenog na ispravu.

I) LEGALIZACIJA ISPRAVA PO ZAKONU

Ukoliko između Republike Srbije i druge države nije zaključen bilateralni sporazum, ili druga država nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih isprava, i ukoliko ne postoji uzajamnost, legalizacija isprava vrši se u skladu sa Zakonom o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu.[1]

 

Prema ovom zakonu neophodno je napraviti razliku između legalizacije isprava izdatih od strane republičkih i pokrajinskih organa i organizacija i drugih ustanova, jer je procedura legalizacije isprava republičkih i pokrajinskih organa i organizacija jednostavnija.

 

Postupak legalizacije isprava je sledeći:

  1. Predsednik osnovnog suda ili sudija kojeg predsednik suda odredi overava svojim potpisom i pečatom suda isprave koje su izdali organi sa područja tog osnovnog suda.
  2. Nadoveru potpisa predsednika suda i pečata suda vrši Ministarstvo pravde Republike Srbije.
  3. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije potpisom ovlašćenog lica i pečatom ministarstva potvrđuje potpis i pečat Ministarstva pravde.
  4. Ovako overene isprave nadoverava diplomatsko-konzularno predstavništvo države u kojoj će se isprava upotrebiti, akreditovano u Repblici Srbiji.

 

 

Javne isprave izdate od strane republičkih i pokrajinskih organa i organizacija overava neposredno Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije bez prethodne overe suda i Ministarstva pravde.

[1] ‘Sl. List SFRJ‘ 6/73, i ‘Sl. List SCG‘ br. 1/2003-Ustavna povelja

II) LEGALIZACIJA ISPRAVA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

U cilju pojednostavljenja komplikovanog i dugotrajnog postupka legalizacije isprava regulisanog unutrašnjim propisima, države sklapaju bilateralne i multilateralne međunarodne ugovore kojima regulišu pitanja legalizacije isprava.

        A) Bilateralni ugovori

Rebulika Srbija ima niz bilateralnih ugovora koja regulišu pitanje legalizacije isprava zaključenih sa sledećim državama: Alžir, Austrija, Belgija, Belorusija, BiH, Bugarska, češka, Slovačka, francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Irak, Kipar, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Rusija, Crna Gora, Ukrajina, Slovenija.

        B) Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih isprava

Od multilateralnih međunarodnih ugovora, najvažnija je Haška konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih isprava od 5. oktobra 1961. godine. Ovom konvencijom pojednostavljen je postupak legalizacije jer isprava podleže jednom overavanju-potvrđivanju nadležnog tela države koja je ispravu izdala (Apostil).

Svaka država potpisnica Haške konvencije odlučuje koji organ će biti nadležan za potvrđivanje isprave Apostilom. U Republici Srbiji, overu Apostilom, vrši Osnovni sud nadležan za područje u kom je isprava izdata.

Apostilom se potvrđuje verodostojnost potpisa, svojstvo potpisnika javne isprave i istinitost pečata koji isprava sadrži.

Dokument overen Apostilom (pečat-štambilj) oslobođen je bilo kakve dalje overe i podoban je za upotrebu u svim državama potpisnicam Haške konvencije.

Apostil je pečat-štambilj u formi obrasca u koji se upisuju određeni podaci propisani Haškom konvencijom.

Dakle, isprava koja je izdata u Srbiji, snabdevena Apostilom, može se koristiti u svim državama potpisnicama Haške konvencije.

Izgled Apostila, primer:

apostil

ČESTA PITANJA

Haška konvencija se primenjuje na:

  1. Javne isprave koje su izdali pravosudni organi i organi uprave,
  2. Isprave koje je izdao iil overio javni beležnik,

Isprave na kojima je overen potpis stranaka

Potrebno je proveriti da li Srbija sa tom državom ima potpisan bilateralni ili međunarodni ugovor, i da li postoji ugovorena ili faktička uzajamnost. Ukoliko ne postoji ugovor ili uzajamnost primeniće se domaći propisi, odnosno Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu.

Ukoliko isprava treba da bude upotrebljena u državi u kojoj je u upotrebi jezik različit od jezika na kom je isprava izdata, potrebno je da isprava bude prevedena na jezik te države u kojoj će biti upotrebljena. Prevod isprave je prateća isprava i treba da bude legalizovan na isti način kao i izvorna isprava, i predstavlja sastavni deo uz izvornu ispravu. Prevodilac mora biti zvanično ovlašćen za sačinjavanje prevoda na određeni jezik (npr. sudski tumač).

Javne isprave koje prate robu prilikom izvoza i uvoza i koje se odnose na carinske poslove, a koje izdaju ili overavaju carinski organi ili nadležna privredna komora ne podležu propisima o legalizaciji i legalizacija tih isprava nije potrebna. (npr. fakture, carinske deklaracije)

Javne isprave izdate u državama koje nisu potpisnice Haške konvencije i sa kojima Srbija nema zaključen bilateralni Sporazum, i ne postoji uzajamnost, mogu se upotrebiti u Srbiji samo ako ih je overilo Ministarstvo spoljnih poslova ili diplomatsko ili konzularno predstavništvo Srbije u toj državi.

ZAKLJUČAK

Imajte u vidu da se u ovom tekstu radi o informacijama koje se ne mogu smatrati pravnim savetom i pravnim mišljenjem, več služe u cilju opšte informisanosti, te je stoga preporučljivo konsultovati lice koje je detaljno upoznato sa ovom oblašću prava.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *