Blog

Funkcioneri i agencija za borbu protiv korupcije

FUNKCIONERI I AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

FUNKCIONERI I AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Zakon) propisano je ko se sve smatra funkcionerom u Republici Srbiji, šta se smatra sukobom interesa u vršenju javne funkcije, koje su nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, koji je postupak protiv funkcionera koji su učinili povrede odredba Zakona, itd.

U ovom tekstu pokušaćemo ukratko da odgovorimo na neka pitanja koja su regulisana ovim Zakonom, a koja nisu poznata čak ni većini funkcionera.

Funkcioner je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u:

 • organe Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • organe javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 • drugo lice koje bira Narodna skupština;

Dakle, čak iako ste odbornik u Skupštini opštine smatrate se funkcionerom i dužni ste da poštujete odredbe Zakona.

Izbegavajte sukob interesa

Funkcioner je dužan da javnu funkciju vrši tako da javni interes ne podredi privatnom.

Funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.

Povezanim licem sa funkcionerom smatra se:

 • supružnik ili vanbračni partner funkcionera
 • krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva,
 • usvojitelj ili usvojenik funkcionera
 • svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom;

Funkcioner može da vrši samo jednu javnu funkciju, osim ako je zakonom i drugim propisom obavezan da vrši više javnih funkcija, ili drugu javnu funkciju vrši na osnovu saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije.

Funkcioner izabran na javnu funkciju neposredno od građana može, bez saglasnosti Agencije, da vrši više javnih funkcija na koje se bira neposredno od građana, osim u slučajevima nespojivosti utvrđenih Ustavom.

Funkcioneru koji je izabran, postavljen ili imenovan na još jednu funkciju, odnosno drugu javnu funkciju, suprotno odredbama Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, kasnija funkcija prestaje po sili zakona.

Za vreme vršenja javne funkcije koja zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, funkcioner ne može da obavlja drugi posao ili delatnost, ne može da osnuje privredno društvo, niti da započne obavljanje samostalne delatnosti, ali može da se bavi naučnoistraživačkim radom, nastavnom, kulturno-umetničkom, humanitarnom i sportskom delatnošću ako time ne ugrožava nepristrasno vršenje I ugled javne funkcije.

Postupak pred agencijom za borbu protiv korupcije

Postupak u slučaju povrede zakona pokreće Agencija po službenoj dužnosti, a može i na osnovu prijave drugih lica ili na zahtev samog funkcionera i njegovog pretpostavljenog. Nakon pokretanja postupka Agencija obaveštava funkcionera da je postupak pokrenut, a funkcioner ima pravo da se izjasni u postupku pred Agencijom. U slučaju potrebe Agencija radi pribavljanja informacija može da pozove povezano lice i lice na osnovu čije prijave je pokrenut, kao i da od njih traži da dostave potrebne podatke, u cilju odlučivanja o postojanju povrede ovog zakona. U postupku koji se vodi pred Agencijom javnost je isključena.

Mere koje agencija izriče

Nakon sprovedenog postupka i utvrđenih povreda zakona, Agencija funkcioneru može izreći:

 • meru upozorenja
 • meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje

Odluku kojom se utvrđuje povreda Zakona i izriče mera donosi direktor Agencije.

Protiv odluke direktora Agencije može se izjaviti žalba Odboru Agencije, u roku od 15 dana od dana dostavljanja, dok se protiv odluke Odbora može pokrenuti upravni spor.

Kada je funkcioneru izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, Agencija podnosi inicijativu za razrešenje funkcionera organu koji ga je izabrao, postavio ili imenovao.

Nadležni organ je dužan da obavesti Agenciju o merama preduzetim povodom izrečene mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, odnosno inicijative, u roku od 60 dana od dana objavljivanja mere.

Odluka kojom je izrečena mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje, objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srbije” i u drugim sredstvima javnog informisanja.

Česta pitanja:

Ako se utvrdi da je funkcioner, suprotno odredbama Zakona, vršio drugu javnu funkciju, posao ili delatnost, dužan je da imovinsku korist stečenu po tom osnovu, uplati na račun budžeta Republike Srbije, odnosno teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana prijema odluke kojom je utvrđena povreda ovog zakona.

Svi funkcioneri (sem odbornika i članova upravnog i nadzornog odbora javnog preduzeća, ustanove i druge organizacije čiji je osnivač opština ili grad ) dužni su da podnesu Izveštaj Agenciji o svojoj imovini i o prihodima. Agencija vodi Registar imovine, u kome se evidentiraju podaci iz Izveštaja i prati imovinsko stanje funkcionera.

Kada utvrdi da je funkcioner prekršio odredbe zakona, Agencija je dužna da obavesti nadležni organ radi pokretanja disciplinskog, prekršajnog i krivičnog postupka, u skladu sa zakonom.

Pravno lice čiji je vlasnik funkcioner, sa više od 20% udela ili akcija u tom pravnom licu, obavezno je da obavesti Agenciju ako učestvuje u postupku privatizacije, javnih nabavki ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa:

 • organima Republike, pokrajine , lokalne samouprave
 • drugim korisnikom budžeta, odnosno drugim pravnim licem čiji je osnivač organ Republike, pokrajine ili lokalne samouprave
 • pravnim licem u kojem je više od 20% kapitala u javnoj svojini,

Rok za obaveštavanje Agencije je tri dana od dana preduzimanja prve radnje u postupku.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *