FUNKCIONERI I AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Funkcioneri i agencija za borbu protiv korupcije

Posted on Leave a commentPosted in Blog

FUNKCIONERI I AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu: Zakon) propisano je ko se sve smatra funkcionerom u Republici Srbiji, šta se smatra sukobom interesa u vršenju javne funkcije, koje su nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, koji je postupak protiv funkcionera koji su učinili povrede odredba […]

Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti

PAUŠALCI I DOZVOLJENE DELATNOSTI

Posted on Leave a commentPosted in Blog

PAUŠALCI I DOZVOLJENE DELATNOSTI Obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti u koje spadaju i preduzetnici, mogu biti paušalno oporezovani (takozvani paušalci) pod uslovima koji su određeni Zakonom o porezu na dohodak građana i Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Ova mogućnost je skoro […]